LSB Rent – Uw audiovisuele partner!

Algemene voorwaarden

Algemene handelsvoorwaarden LSB Rent BV

Artikel 1 : Toepassing van deze voorwaarden :

1. Deze algemene handelsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten met betrekking tot de levering en/of verhuur van goederen en/of diensten door de LSB Rent BV , gevestigd te Ondernemerslaan 2, 2960 Brecht met ondernemersnummer 0896 308 407 aan de Klant, zelfs indien hier derde partijen dienen in betrokken te worden.

2. Deze algemene handelsvoorwaarden gaan steeds boven afwijkende voorwaarden van de Klant, ook indien deze een soortgelijke bepaling als onderhavige bevatten. Afwijkingen van deze algemene handelsvoorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Ondanks dat bepaalde voorwaarden, hieronder vermeld, niet afdwingbaar of onwettig zijn, blijven de andere handelsvoorwaarden toch steeds van kracht.

 

Artikel 2 : Totstandkoming van verbintenissen en overeenkomsten :

1. Offertes opgemaakt door LSB Rent zijn geldig gedurende 30 dagen of gedurende een kortere termijn als vermeld in de offerte. Offertes zijn louter informatief en kunnen op eender welk ogenblik worden ingetrokken of gewijzigd door LSB Rent. Tenzij anders aangegeven, zijn de prijzen in de offertes altijd exclusief BTW.

2. De offerte opgemaakt door LSB Rent, samen met deze algemene handelsvoorwaarden, vormen vanaf aanvaarding van de offerte door de Klant (hetzij uitdrukkelijk door ondertekening ervan, hetzij stilzwijgend, bij begin van uitvoering ervan) een bindende overeenkomst tussen de Klant en LSB Rent. Definitief aanvaarde offertes/ondertekende bestelbonnen kunnen door de Klant niet meer worden geannuleerd, tenzij mits uitdrukkelijk wederzijds schriftelijk akkoord.

3. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging, welke factuur ook wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4. LSB Rent  behoudt zich te allen tijde het recht voor om zonder opgave van redenen opdrachten en/of bestellingen te weigeren.

5. Elke Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de Klant, uitsluitend ter beoordeling van LSB Rent, voldoende kredietwaardig is voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen onder de Overeenkomst.

LSB Rent  is gerechtigd, bij of na het aangaan van de Overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de Klant een voorschot van welke grootte dan ook te verlangen en/of zekerheid te eisen dat zowel aan de betaling als aan de overige verplichtingen van de Klant onder enige Overeenkomsten met LSB Rent zal worden voldaan. De niet-betaling van het voorschot werkt opschortend ten voordele van LSB Rent, en LSB Rent zal het recht hebben de eventuele overeengekomen uitvoeringstermijnen naar haar goeddunken te herzien. Indien ondertussen de eenheidsprijzen werden verhoogd, zullen deze verhoogde prijzen van toepassing zijn.

 

 

Artikel 3 : Uitvoering van de overeenkomst :

1. LSB Rent zal de Overeenkomst naar beste weten en kunnen uitvoeren.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit volgens LSB Rent vereist, heeft LSB Rent het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan LSB Rent aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te weten dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan LSB Rent worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan LSB Rent zijn verstrekt, heeft LSB Rent het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.

4. LSB Rent  is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Klant onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekte.

 

 

Artikel 4 : De levering :

1. Afhalen en terugbezorgen van gehuurde materialen zal enkel gebeuren op bovenvermeld vestigingsadres van LSB Rent, tenzij anders schriftelijk werd afgesproken  tussen beide partijen.

2. Indien de Overeenkomst werkzaamheden op locatie betreft, dient de Klant er zorg voor te dragen dat de werkzaamheden met bekwame spoed kunnen aanvangen, onder meer door de werkplek goed bereikbaar te maken voor personeel van LSB Rent, door LSB Rent aangestelde derden en de aan te voeren materialen. Voorts is de Klant gehouden in de benodigde stroomaansluitingen en goed werklicht te voorzien, zo nodig hulpwerktuigen als hoogtewerkers en steigers ter beschikking te stellen en te zorgen dat geen werkzaamheden van derden de voortgang van het werk belemmeren of vertragen. De Klant is alle bijkomende kosten verschuldigd, indien niet aan bovenvermelde voorwaarden wordt voldaan.

3. Voor alle exporten buiten de EU, zowel voor verkopen als verhuren, gezien het feit dat de leveringen steeds vanaf Brecht gebeuren, verplicht de klant er zich toe onverwijld de nodige douane documenten te bezorgen aan LSB Rent (voor verkopen = Enig Document , voor verhuren = Enig Document of ATA carnet voor bewijs tijdelijke export). Alle kosten verbonden aan deze (tijdelijke) exporten zijn voor kosten van de Klant.

 

Artikel 5 : Wijziging en ontbinding van de overeenkomst :

1. Indien een wijziging of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft zal LSB Rent de Klant hierover tevoren inlichten. Mondelinge toezeggingen en/of wijzigingen inzake Overeenkomst(en) zijn slechts bindend na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door LSB Rent.

2. Zonder afbreuk te doen aan enige andere rechten of rechtsmiddelen is LSB Rent gerechtigd over te gaan tot onmiddellijke ontbinding van de Overeenkomst(en), zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst, in de volgende gevallen:

  • Ingeval de Klant nalaat aan enige van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst te voldoen;
  • Indien na het afsluiten van de Overeenkomst aan LSB Rent ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant niet aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen;
  • Indien LSB Rent de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst, dan wel tijdens uitvoering daarvan, heeft gevraagd zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
  • Ingeval van faillissement, vereffening, insolvabiliteit of staking van betaling van of door de Klant, of het indienen door de Klant van een vrijwillig verzoek tot gerechtelijke reorganisatie (in de zin van de Belgische Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen), op voorwaarde echter, in het laatste geval, dat de Klant niet binnen dertig (30) dagen na ontvangst van een verzoek van LSB Rent in die zin heeft bevestigd dat hij zal doorgaan met het uitvoeren van de Overeenkomst en het nakomen van al zijn verplichtingen daaronder.

3. In geval van ontbinding overeenkomstig artikel 5(2) hierboven, zullen alle vorderingen van LSB Rent op de Klant onmiddellijk opeisbaar en betaalbaar worden en zal de Klant gehouden zijn alle door LSB Rent geleverde of ter beschikking gestelde goederen binnen 24 uur na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving door LSB Rent aan LSB Rent terug te bezorgen. Zonder afbreuk te doen aan enig ander recht van LSB Rent onder de Overeenkomst of deze handelsvoorwaarden, ingeval de Klant de goederen niet binnen 24 uur terugbezorgt, zullen LSB Rent en/of haar aangestelde gerechtigd zijn om de lokalen waar de goederen zich bevinden te betreden om de goederen terug in bezit te nemen. De Klant dient hiertoe zijn medewerking te verlenen.

 

Artikel 6 : Adviezen en gegevens

1. Adviezen worden naar beste kennis van zaken gegeven. LSB Rent aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (mondelinge of schriftelijk) gegeven adviezen.

2. Adviezen gegeven door LSB Rent kunnen de Klant nimmer ontheffen van de plicht tot eigen onderzoek met betrekking tot de geschiktheid van de goederen met het door de Klant beoogde doel. Hetzelfde geldt voor gegevens omtrent de samenstelling van goederen en hun toepassingsmogelijkheden.

 

Artikel 7 : Facturen en betaling

1. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij schriftelijk een betalingstermijn wordt overeengekomen.

2. Alle bedragen verschuldigd aan LSB Rent moeten volledig zonder aftrek, korting of verrekening geschieden door storting of overmaking op een door LSB Rent aangegeven rekening. De Klant kan geen enkele compensatie, tegenvordering of retentierecht inroepen tegen LSB Rent, hetzij op grond van contractbreuk, fout, schending van wettelijke verplichtingen of welke andere reden dan ook aanvoeren om een uitstel van betaling voor het geheel of een deel van dat bedrag te rechtvaardigen.

3. Indien betalingstermijnen werden toegestaan, vervallen deze van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling door het enkele feit van het niet respecteren van een tussentijdse vervaldag of termijn, en wordt het integrale saldo onmiddellijk verschuldigd, verhoogd met de toepasselijke nalatigheidsinteresten en kosten.

4. Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 werkdagen volgend op de factuurdatum schriftelijk per aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht van LSB Rent om ontvankelijk te zijn. De betwisting door de Klant van enige factuur of enig deel daarvan, om welke reden ook, geeft de Klant niet het recht om de betaling van de vervallen facturen in te houden, zelfs niet gedeeltelijk.

5.In geval de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is de Klant nalatigheidsinteresten verschuldigd aan de bijzondere interestvoet bepaald in Artikel 5 van de Belgische Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand in handelstransacties over het verschuldigde bedrag zonder dat hiervoor enige in gebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, evenals zal hij een forfaitair schadebedrag van 10% van het totale factuurbedrag, met een minimum van 200 euro, verschuldigd zijn, onverminderd het recht van LSB Rent op volledige schadevergoeding. Alle gerechtskosten en buitengerechtelijke kosten van LSB Rent, waaronder begrepen kosten van interne en externe adviezen, die voor LSB Rent voortvloeien uit het niet nakomen door de Klant van enige (betaling)verplichting, zijn voor rekening van de Klant. Door de Klant gedane betalingen strekken steeds ter aflossing van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Klant dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

6. Wissels, cheques, cessie, betaling door derden of kredietverlening brengen geen schuldvernieuwing teweeg, noch enige wijziging aan de bepalingen van de Overeenkomst.

7. Facturen die minder dan 50 euro bedragen, zullen automatisch verhoogd worden met 5 euro administratiekosten.

 

Artikel 8 : Aansprakelijkheid

1. LSB Rent is slechts aansprakelijk voor de door haar contractbreuk (inclusief zware fout) of onrechtmatige daad veroorzaakte en door de Klant rechtstreeks geleden schade, ten belope van maximaal de prijs die door de Klant betaald werd voor de goederen of diensten (inclusief verhuur) die aanleiding hebben gegeven tot de schade. Iedere andere aansprakelijkheid van LSB Rent is uitdrukkelijk uitgesloten, daaronder onder meer inbegrepen indirecte of bijzondere schade, schade wegens gederfde winst, verlies van contracten, goodwill of aantasting van reputatie, beschadiging of vernietiging van data, of enige andere vorm van “lucrum cessans” of gevolgschade van welke aard dan ook, ongeacht hoe zulke schade of verlies is ontstaan en ongeacht of ze haar oorsprong vindt in of veroorzaakt is door de contractbreuk (inclusief zware fout) of onrechtmatige daad.

2. De Klant vrijwaart LSB Rent voor alle schade die LSB Rent mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door LSB Rent geleverde goederen of diensten, daaronder onder meer begrepen: aanspraken van derden (met inbegrip van werknemers van LSB RENT) die schade lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van de Klant of van door hem ontstane onveilige situaties of als gevolg van een gebrek in door LSB Rent geleverde producten of diensten die door de Klant werden gebruikt of gewijzigd onder toevoeging van of samen met andere producten of diensten.

3. Zonder afbreuk te doen aan het bovenstaande, erkent de Klant uitdrukkelijk dat LSB Rent geen enkele verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot door de Klant of derden aangebrachte wijzigingen aan of oneigenlijk gebruik van het geleverde.

 

Artikel 9 : Overmacht

1. Niettegenstaande enige strijdige bepaling in deze algemene handelsvoorwaarden, is LSB Rent niet aansprakelijk ten aanzien van de Klant voor enig verlies of schade die de Klant zou kunnen lijden als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van het feit dat de levering van goederen of diensten door LSB Rent wordt gehinderd of vertraagd of onmogelijk, aanzienlijk moeilijker, kostelijker of onrendabel wordt gemaakt door omstandigheden of gebeurtenissen buiten de redelijke controle van LSB Rent, waaronder (maar niet beperkt tot) heirkracht, oorlog, oproer, staking (inclusief binnen het bedrijf van LSB Rent), lock-out, handelsgeschillen of arbeidsoproer, ongeval, uitvallen van installaties of machines, brand, overstroming, storm, moeilijkheden of toegenomen kosten voor het vinden van arbeidskrachten, materiaal, grondstoffen of vervoer.

2. Zolang de situatie van overmacht aanhoudt, worden de verplichtingen van LSB Rent opgeschort. Indien de periode van overmacht langer duurt dan 14 dagen, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval enige verplichting tot schadevergoeding bestaat.

3. Indien LSB Rent bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde en/of het nog uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 10 : Toepasselijk recht

1. Alle vragen en geschillen betreffende de geldigheid, interpretatie, tenuitvoerlegging, uitvoering of beëindiging van deze algemene handelsvoorwaarden of enige offerte, bestelling, Overeenkomst daaronder zullen worden beheerst door en geïnterpreteerd worden overeenkomstig het Belgisch recht. 

De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De Klant erkent uitdrukkelijk de bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, België.

2. Zonder afbreuk te doen aan enige andere bepaling van deze voorwaarden, zullen enige vorderingen van de Klant ontstaan uit of in verband met deze voorwaarden, of enige offerte, bestelling of Overeenkomst daaronder, in ieder geval verjaren na verloop van zes (6) maanden vanaf de datum van het vervullen van de levering en/of de dienst.

 

Artikel 11 : Bijzondere bepaling van toepassing op verkoop en aanneming

1. De goederen blijven de eigendom van LSB Rent tot volledige en definitieve betaling van de prijs, inclusief alle vervoerskosten, belastingen en nalatigheidsintresten. Tot zolang behoudt LSB Rent steeds het recht op integrale revendicatie, ongeacht deelbetalingen. Dit impliceert een verbod tot verkoop, cessie, inbreng of overdracht om niet, alsook een verbod op het aanbrengen door de Klant of derden van wijzigingen, opdelingen of toevoegingen. LSB Rent en/of haar aangestelde zijn gerechtigd om de lokalen (van de Klant of van derden) waar de goederen zich bevinden te betreden om de goederen terug in bezit te nemen op basis van hetgeen bepaald in dit artikel indien de Klant zijn verplichtingen niet nakomt. De Klant dient hiertoe zijn medewerking te verlenen.

2. LSB Rent moet niet instaan voor de gebreken die zichtbaar zijn en die de Klant zelf heeft of redelijkerwijze had kunnen waarnemen bij levering. Om ontvankelijk te zijn moeten klachten met betrekking tot zichtbare gebreken onmiddellijk binnen één (1) kalenderdag na levering, en in elk geval voor enig gebruik van de goederen, door de Klant schriftelijk gemeld te worden. Alle overige klachten met betrekking tot verkochte goederen dienen binnen een termijn van acht (8) kalenderdagen na levering schriftelijk aan LSB Rent te worden gemeld.

3. Bij opdrachten waar geheel of gedeeltelijk aanneming aan te pas komt, geschiedt de oplevering stilzwijgend wanneer geheel of gedeeltelijk geleverd en in dienst genomen wordt zonder voorbehoud, dan wel wanneer de Klant of derden zelf werkzaamheden verrichten aan de geleverde goederen of deze in bezit nemen zonder voorbehoud. De aanvaarding door oplevering dekt alle zichtbare gebreken. Gezien de aard van het werk en de activiteiten van LSB Rent gebeurt de oplevering van aannemingswerken in één fase, die onmiddellijk en definitief is.

4. LSB Rent is slechts aansprakelijk voor zijn onderaannemer wanneer het een zuivere en rechtstreekse onderaanneming betreft. Van zodra LSB Rent niet de vrije keuze van onderaannemer heeft, of van zodra tijdens de werken blijkt dat de Klant zich rechtstreeks tot de onderaannemer wendt, vervalt elke aansprakelijkheid van LSB Rent desbetreffende, zodat eventuele navolgende facturatie uitsluitend als technische verwerking dient beschouwd te worden. De Klant kan het nakomen van zijn eigen verbintenissen ten overstaan van LSB Rent niet afhankelijk stellen van stukken, gegevens of berekeningswijzen die te maken hebben met het contract van onderaanneming, behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen. De Klant staat in voor de plaats van levering en de nutsvoorzieningen (als daar zijn elektriciteit, water en verwarming).

5. Zonder afbreuk te doen aan enige andere bepaling van deze algemene handelsvoorwaarden, kan LSB Rent nooit gehouden zijn tot meer dan datgene waartoe zijn leveranciers en onderaannemers ten opzichte van LSB Rent gehouden zijn, of ten belope van waarborg die haar zelf werd verstrekt.

6. Bij verkoop van 2de handsartikelen geeft LSB Rent geen enkele garantie op de goederen. De Klant koopt de goederen in de staat zoals ze zich bevinden, zonder enige aansprakelijkheid of garantie vanwege LSB Rent.

 

Artikel 12 : Verhuur en diensten (afgewerkte producties)

1. Onder de Klant wordt mede verstaan “de huurder”; onder “verhuurder” wordt verstaan LSB Rent.

2. Indien LSB Rent haar leververplichtingen niet kan nakomen, om welke reden ook, zal LSB Rent de Klant hiervan zo vlug mogelijk verwittigen en eventuele alternatieven voorstellen. Indien deze alternatieven niet worden aanvaard door de Klant, zal de Klant enkel het recht hebben de Overeenkomst te annuleren zonder enige kosten voor de Klant. Enige verdere aansprakelijkheid of schadevergoeding vanwege LSB Rent is uitgesloten.

3. De gehuurde goederen blijven te allen tijde eigendom van LSB Rent of, in voorkomend geval, van de met haar verbonden ondernemingen. De huurder zal de goederen uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor de goederen gefabriceerd zijn. De huurder garandeert de verhuurder bekend te zijn met de werking van de goederen. De huurder zal de goederen op een goede manier behandelen en zorg dragen voor een behoorlijke en veilige opslagplaats.

4. De huurder is te allen tijde aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van de gehuurde goederen totdat deze terug werden bezorgd in de magazijnen van LSB Rent. De huurder zal enige schade aan of verlies van de gehuurde goederen onmiddellijk melden aan de verhuurder en zal deze goederen onmiddellijk teruggeven aan de verhuurder. Tevens zal de huurder in geval van diefstal of vandalisme hiervan terstond aangifte doen bij de politie in de plaats waar de diefstal heeft plaatsgevonden, dan wel het vandalisme werd aangericht, en een kopie van deze aangifte aan de verhuurder bezorgen. De huurder zal de verhuurder vergoeden voor de kosten van herstel of vervanging van de gehuurde goederen en voor het verlies van huuropbrengsten gedurende de periode vereist voor herstel of vervanging, in de mate dat dergelijke periode de overeengekomen huurperiode overschrijdt waarvoor door de huurder werd betaald. De huurder zal de goederen verzekeren gedurende de tijd dat deze goederen ter beschikking staan van de huurder tegen schade en verlies (inclusief diefstal). LSB Rent is gerechtigd te allen tijde de polis en bewijs van betaling van de premies op te vragen. Indien de huurder geen afdoende verzekering onderschrijft (of er niet in slaagt om dit aan te tonen aan de verhuurder), of in geval de huurder de verhuurder daarom verzoekt, zal de verhuurder of om eender welke van de met hem verbonden ondernemingen een verzekering onderschrijven om de risico’s van accidentele schade aan, en verlies of diefstal van de gehuurde goederen te dekken, overeenkomstig de voorwaarden bepaald in de Bijzondere Voorwaarden “Accidentele Schade en Diefstal –Afstand van Verhaal”.

5. De huurder is verantwoordelijk voor alle schade toegebracht aan derden door materialen van LSB Rent ongeacht de staat ervan. De huurder zal zich verzekeren voor alle schade veroorzaakt door eigen daad of gebreken in de materialen.

6. De huurder zal te allen tijde aan de verhuurder, dan wel een door de verhuurder gevolmachtigde toegang geven tot de gebouwen of erven waar de goederen zich bevinden, teneinde de aanwezigheid en/of toestand van de goederen te inspecteren. LSB Rent is ten allen tijde gerechtigd om de goederen bij de huurder of diens houder weg te nemen indien de huurder zijn verplichtingen niet nakomt. De huurder dient hiertoe zijn medewerking te verlenen.

7. Alle gehuurde goederen zijn gekeurd volgens de Belgische wetgeving. De huurder zelf is verantwoordelijk voor alle nodige keuringen ter plaatse en alle vergunningen en/of toelatingen voor gebruik van gehuurde goederen.

8. De huurder dient zich er van te vergewissen dat de gehuurde goederen in goede conditie aan hem werden geleverd. Het aannemen van de goederen door de huurder of zijn vervoerder zonder aantekening op de vrachtbrief of het reçu of andere vorm van ontvangstbevestiging geldt als bewijs dat de zending compleet en uiterlijk in goede conditie is afgegeven.

9. Iedere storing aan de gehuurde goederen dient onverwijld schriftelijk gemeld te worden aan LSB Rent op straffe van niet-ontvankelijkheid van de klacht.

10. Alle goederen moeten in de originele staat teruggebracht worden: reparaties, verbouwingen of andere wijzigingen door de huurder of derden aangebracht aan de goederen zijn uitdrukkelijk verboden zonder de schriftelijke toestemming van de verhuurder, en alle eventuele hieruit ontstane schade en/of kosten zullen verhaald worden op de huurder.

11. Laattijdige retour van de gehuurde goederen wordt te allen tijde aangerekend en vermeerderd met de kosten die hieruit voortvloeien.

12. Vervroegde retour van de goederen geeft geen aanleiding tot prijsreducties, de overeengekomen prijs voor de volledige huurperiode zal worden aangerekend.

13. De verhuurder is gerechtigd een waarborgsom van de huurder te eisen en behoudt zich het recht om vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, evenals de kosten van reparatie en/of reiniging van de gehuurde goederen.

14. Bij afgewerkte producties (inclusief diensten en ter beschikking stellen van personeel door de verhuurder) gelden dezelfde voorwaarden als degene bepaald in dit artikel 12.

15. LSB Rent kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor verlies of verkeerdelijk gebruik van achtergebleven data (PowerPoint, muziek- en alle andere bestanden) op of in de door LSB Rent verhuurde toestellen (cd spelers, laptops, USB sticks, enz. ), niet bij afhaalverhuur alsook niet na een afgewerkte productie.